• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ОТ РЪКОВОДСТВО

 

ОТНОСНО КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА ЗА КАЧЕСТВЕНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

 

 

 

Ръководството, декларира своята политика по качество, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в дружеството.

 

Политиката по качество е насочена към гарантиране във времето на предлаганите продукти и услуги - проектиране, разработка и внедряване на софтуерни и хардуерни продукти, услуги по гарантиране на сигурност, работоспособност и поддържане на информационни системи, работи за непрекъснатото подобряване на организацията на работа, като се стремим да осигурим на своите клиенти и партньори максимална полза от съвместното ни сътрудничество.

 

За ефективно провеждане на декларираната политика, ръководството определя следните основни стратегически цели:

 

v  Превръщане на нуждите и очакванията на клиентите ни в изисквания;

 

v  Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите партьори и клиенти;

 

v  Системно провеждане на обучения за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за високо качествен труд;

 

v  Да следим непрекъснато и да работим в съответствие с новите изисквания и тенденции в бранша;

 

v  Постигане на пълна ангажираност на работещите с обявените цели за изпълнение.

 

v  Осъществяване на системен контрол за изпълнението им и своевременно предприемане на адекватни коригиращи действия при необходимост.

 

За реализиране на тези цели, ръководството на „ВИП СОФТУЕР“ ООД е разработило, внедрило и поддържа интегрирана система за управление, съответстваща в частност на международните стандарти ISO 9001:2015 и ISO 20000-1:2011

 

Ръководството декларира личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика за качествено управление.

 

           

 

Настоящата декларация на ръководството е оповестена и публично достъпна

 

за всички заинтересовани страни

  

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

ОТ РЪКОВОДСТВО

 

ОТНОСНО КОРПОРАТИВНАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

 

 

Ръководството приема политика за поддържане и непрекъснато подобрение на интегрираната система за управление в частност сигурност на информацията, съответстваща на международния стандарт ISO/IEC 27001:2013, като средство за утвърждаване доброто име и репутация на дружеството и за създаване на възможности за непрекъснато подобряване.

 

Управлението на сигурността на информацията е защитата на наличната и използваната информация, свързана с личните данни на своя персонал, клиенти и доставчици, както и информацията свързана с техническото осигуряване на всички процеси от широк кръг от заплахи, за да се гарантира непрекъснатостта на работните процеси в дружеството, да се минимизират загубите при евентуални аварии, инциденти, природни бедствия и др.

 

Дефинирането, постигането, поддържането и подобряването на управлението на сигурността на информацията е от съществено значение за запазване и подобряване нивото на удовлетвореност на единичните ни клиенти и бизнеса, както и за осигуряване на законосъобразност.

 

Ръководство декларира своята ОФИЦИАЛНА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, а именно:

 

„Системата за управление на сигурността на информацията (СУСИ) включва рамка, в която ясно са дефинирани целите и принципите на сигурността на информацията, като едновременно с това създава ясни критерии за оценка на рисковете към наличните информационни активи.

 

СУСИ е съобразена с всички административни и нормативни изисквания към процесите, по постигане на необходимото ниво на доверие, задължения за осигуряване на ниво на сигурност и отговаря на стратегическия контекст за управление на риска към информационните активи.

 

Ръководството декларира, че главна цел е да създава доверие, като предоставя на своите клиенти, партньори и заинтересовани лица доставяне на своя продукт и съпътстващите го услуги, които съответстват на техните изисквания за сигурност, като едновременно с това гарантира поверителност, цялостност и достъпност до определените информационни активи, осигуряващи процесите на:

 

§  Управление на информационни активи свързани с персонала, клиенти и доставчици на дружеството;

 

§  Непрекъснатост на работата и кризисно управление.

 

 

 

Ръководството се стреми да осигури и поддържа максимална сигурност на наличните информационни активи, касаещи предоставянето на регламентираните дейности, като не приема в своите дейности използването на нелицензиран и „пиратски” софтуер и приложения.

 

Изпълнени са редица мероприятия, с които са оценени съществуващите заплахи и е определен рискът към съответните информационни активи, като е взето решение да бъдат планирани и предприети мероприятия за въздействие и управление на рискове към информационни активи и бизнес дейности, оценени със статут „ИЗИСКВАЩ ВНИМАНИЕ” и „НЕПРИЕМЛИВ”, съгласно приетата стратегия за управление на рисковете.

 

За целите на управление на сигурността на информацията и в допълнение към основната политика са дефинирани, документирани и внедрени НАБОР ПОЛИТИКИ ПО СИГУРНОСТ, покриващи изискванията на ISO/IEC 27001:2013.

 

Политиките по сигурност на информацията и всички документирани регламенти са задължителни за изпълнение от целия персонал, работещ в дружеството.

 

Ръководството поема ангажимента да осигурява всички необходими ресурси за изпълнение на изискванията за осигуряване на сигурност на информацията.              

 

 

 

Настоящата декларация на ръководството е оповестена и публично достъпна

 

за всички заинтересовани страни

 

История на фирмата

 ВИП Софтуер ООД е създадена през 2001 от Петър и Пенка Чернаеви. Фирмата от самото си основаване се занимава с разработка на софтуерни решения. През първите години се предлагат основно индивидуални решения за търговска система, складово – счетоводен софтуер и софтуер за документообработка, специализиран за земеделския бизнес.

Постепенно акцентът се премества върху софтуерните системи за земеделие. Създава се цялостна система Агросистеми, която обхваща всички аспекти на земеделския бизнес. През 2007 се запазва тази търговска марка и това става основния продукт на фирмата. Този софтуер стартира като малко решение за документообработка и водене на справки за рентни плащания, но с годините към него се добавят складов и счетоводен модул, системи за следене и планиране на обработките и производството, модул за сервизната част на земеделския бизнес и животновъдството. Основното предимство на системите на ВИП Софтуер ООД е в интегрирането н а различни системи в единен специализиран софтуер и създаването на общи решения, чрез които да се ръководи бизнеса от едно място.

Въпреки съсредоточаването си върху земеделския бранш фирмата продължава да разработва и индивидуални решения по задание на клиента.

От 2014 година ВИП Софтуер ООД се стреми да свърже софтуерните си решения с мобилни устройства, навигационни системи, датчици и контролери, електронни везни и други технически средства. Вече има разработени различни решения, позволяващи по-голяма или малка степен на автоматизация при планирането, следенето и отчетността на земеделската дейност.

 

 Съвместно с партньорите си от ВА Консулт ООД, ВИП Софтуер предлага множество решения за земеделието. 

istoria
Инж. Петър Чернаев
Инж. Петър Чернаев
Управител на фирмата Ръководител отдел търговия...
Инж. Петър Чернаев

Инж. Петър Чернаев

Управител на фирмата Ръководител отдел търговия

Readmore
Инж. Пенка Чернаева
Инж. Пенка Чернаева
Ръководител програмен отдел...
Инж. Пенка Чернаева

Инж. Пенка Чернаева

Ръководител програмен отдел

Readmore
Виктория Манолова
Виктория Манолова
Ръководител отдел финанси...
Виктория Манолова

Виктория Манолова

Ръководител отдел финанси

Readmore

Новости, събития и презентации

Проекти, изпълнявани от ВИП СОФТУЕР ООД

 

 
   

План за възстановяване и устойчивост

 

 ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-3.004 - Технологична модернизация

  

Наименование на проекта: Технологична модернизация в предприятието.

 

Договор № BG-RRP-3.004-2510-C01 .
 
Краен получател: ВИП СОФТУЕР ООД
 
Обща
стойност: 146 884,00 лв.,
                 от които
73 442,00 лв. безвъзмездно финансиране.
 

 Начало: 18.04.2023 г.                                                  Край: 18.06.2024 г.
   

Цел на проекта:

Целта на проекта е закупуването на специализирана цифрова техника и софтуер, чрез които да се увеличат и разнообразят предлаганите от фирмата продукти и услуги. Това ще спомогне за запазване на конкурентното ни предимство при разработването на VIP решения за управление на бизнес процесите на нашите клиенти.

В стратегията на фирмата, разработката и интегрирането на иновациите за решаване на потребностите на нашите клиенти е водещо, затова ние се стремим да развием новите си продукти на световно ниво. При интегрирането на IoT решения, от ключово значение са няколко показателя: правилно разчетения капацитет на приемащия сървър; дизайна, външния вид на устройствата са също толкова важни, колкото и функционалността им. Поради факта, че фокусът на компанията е в разработката на ЕРП решения и интеграцията им с различни хардуерни системи и решения за проследяемост на ресурсите и продукцията, то една от основните ни цели при изпълнението на проекта е изграждането на система за етикетиране (от цифрова техника и софтуер), на база на RFID технология, която да бъде лесно интегрируема, както в нашите решения, така и за външни разработчици. Изграждането на подобна верига на проследимост, изисква да бъде с опростен дизайн и интерфейс, за да може да бъде използвана от възможно най-широк кръг от потребители/партньори.

Целите ни най-общо могат да се конкретизират в Изграждане на система за производство на IoT решения в къси серии, със запомнящ се дизайн и функционалност, съобразена със специфичните процеси на нашите клиенти. Втората ни цел е производство на специални етикети за проследяемост в агробизнеса, хранително вкусовата промишленост "от полето до вилицата" и изграждане на софтуерно решение, позволяващо тази технология да бъде използвана и за други типове бизнес, от нас или от партньорски фирми - разработчици.

 

Етап на изпълнение:

Приключил проект; изпълнение дейности - закупена техника; на етап отчитане.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ВИП СОФТУЕР ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с изпълнението на сключен административен договор
BG16RFOP002-2.073-22124-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДПБФП) по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и предвид посоченото в чл. 6 от Общи условия към сключените АДБФП, ВИП СОФТУЕР ООД, осигурява необходимата информация и публичност за изпълнявания проект.

ВИП СОФТУЕР ООД носи основната отговорност за изпълнението на проекта и постигането на неговите цели, така както е заложено в договора. Поради това и в съответствие с най-добрите практики в управлението на проекти, ВИП СОФТУЕР ООД осигурява всички необходими ресурси, ефективност, прозрачност и добросъвестност при изпълнението на предвидените дейности
Главната целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
.

Проекта е на обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Периода на действие на проекта е: Начало: 28.09.2020
г. - 28.12.2020 г.

 

ВИП Контролер

ВИП Софтуер ООД разработва система, с която чрез специален контролер да се съчетаят софтуер и хардуер. Едното направление, в което се работи е отчитане и управление на условията в помещенията за добитъка в животновъдни ферми. Второто направление е автоматичното прехвърляне на задачи и отчети към повечето разпространени навигации, в реално време или в офлайн режим. Целта е, чрез този контролер да се постигне  висока степен на автоматизация и прецизност при работа.

Агропари - нов онлайн портал за земеделие в процес на разработка

Агропари е онлайн магазин за земеделие, в който се включват фирми, предлагащи стоки за агробизнеса. Земеделска техника, резервни части, консумативи, торове и препарати, специализиран софтуер, навигационни системи, оборудване за животновъдни ферми и др. могат да се продават в магазина. В него земеделските производители ще могат да намерят всичко необходимо за работата си.

Галерия

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

milo-slideshow < class="sp-layer sp-black sp-padding" data-position="topCenter" data-horizontal="0" data-vertical="50" data-show-transition="right" data-show-delay="500">

Медиите за нас

„ВИП Софтуер” ООД представя системи за прецизно земеделие, автоматизация на животновъдна ферма и специализирани услуги

Две решения за навигациите – специализирано приложение и навигации от TeeJet

Комбинирани устройства за проследяване и навигация за земеделски машини

С решенията на ВИП Софтуер ООД агробизнесът става много по-лесен

Софтуер за управление на животновъдна ферма от „ВИП Софтуер” ООД - онлайн системата Ферма WEB

Технологични ВИП решения за всеки клиент

Free Joomla! template by Age Themes