• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

За отчитане на всички дейности, свързани с поддръжката и ремонта на машините ВИП Софтуер има разработена система Сервиз-Машинопарк . В нея се обработва информация за поддържани машини – вид, марка, модел/клас, собственици, моточасове, сервизни специалисти, операции, манипулации и проблеми. Изготвят се Работни карти за конкретна машина с възникнали проблеми, вложени части, извършени дейности и др. Автоматично се издават стокови разписки и протоколи, отпечатват се работни карти, пътни листи.

В тази система се поддържа Досие на машината, извършени ремонти, вложени части, планово обслужване. Създават се заявки към доставчик за резервни части и необходими материали за ремонта. Може да се изчисли заработката на сервизните специалисти и да се разпечатат необходимите документи. изготвят справки за проблемите на машините, извършените манипулации и вложените части, издадените работни карти и протоколи.

попитай ни

Със системата Сервиз - Машинопарк се изготвят и пътни листи при транспорт на техниката по предварително зададени маршрути.

Приложима е както за земеделски производители, така и във фирми, работещи с множество автомобили и самоходна техника. 

 

 

 

 

Системата Кантар също може да бъде част от Агросистеми® и има възможност за връзка с почти всички видове електронни кантари.

Чрез системата Кантар се автоматизират процесите по теглене на  стоки и материали. Помага при прибиране на продукция или продажба на стоки. Kоличествената стойност от кантара може автоматично да се прехвърля в Търговската Складова система (директно се завежда или отписва) и се генерира кантарна бележка за извършеното теглене с всички необходими данни.

Системата Кантар позволява пълна или частична автоматизация на извършваните тегления. Има възможност при теглене за прибиране на продукция операторът да отбележи допълнителни стойности за показателите на продукцията – влажност, глутен, примеси и др.

 

 Пълната автоматизация се извършва с помощта на RFID карти и четци (RFID карта на водач или на машина, RFID карта за поле или продукция, RFID карта за склада и др. възможни комбинации).

При извършване на тегленето се маркират съответните RFID карти, при което програмата автоматично изчислява необходимите данни за кантарната бележка, за  селско­стопанската машина, намираща се на кантара, ТАРА, БРУТО и НЕТО стойности, култура и продукция от съответния масив и завежда НЕТО количеството от съответното теглене в избрания склад.

Чрез системата Кантар може да се автоматизират и други процеси  като: Раздаване на рента в натура, покупка на артикули, продажба на стоки и материали, връзка с животновъдна ферма и др.;

 попитай ни

 

  Животновъдна ферма се предлага като част от цялостното решение за агробизнеса – Агросистеми®, но може да бъде ползвана и самостоятелно като отделен продукт. Тя представлява специализиран софтуер за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни. С него могат да се въведат и проследят данни от личния и ветеринарния картон на всяко животно. Улеснява се следенето на рутинните дейности и отчитането на получената продукция.

Разработени са варианти, отчитащи специфичните различия при отглеждането на различните животински видове. Съобразени са и различните методи на работа при ферми за производство на мляко и месо.

С Животновъдна ферма могат да се въведат и проследят данни за ушна марка, идентификационни номера, пол, порода, родословие, етап от жизнения цикъл и група на отглеждане за всяко животно.   Отчитат се и се следят прехвърлянията и премествания на животните от една група или обект в друга.

Проследява се информацията от ветеринарния картон на животните – проведени лечения, използвани медикаменти, извършени имуно­про­­филактики, заплождания, бременности, раждания и др.

Тъй както няма бизнес без счетоводство, ВИП Софтуер предлага професионална Счетоводна система. Тя може да бъде свързана с основния продукт на фирмата – Агросистеми и да получава автоматично данни от всички модули на Агросистеми .

 Данните от фактури, вътрешни счетоводни документи лесно се отразяват в тази система. Създава се собствен сметкоплан, съобразен с фирмената счетоводна политика. Възможно е създаване на макети от експерт/главен счетоводител, които служат за автоматично осчетоводяване на операциите от оператор с по-ниска квалификация. 

Със Счетоводната система се осчетоводяват фактури, касови и банкови документи, ДДС, ДМА, вътрешни документи, документи от производство (технологични и ремонтни карти, пътни листи и др.), Контирането се осъществява ръчно, по макети, групово или автоматично.

 

 

 попитай ни

ВИП Софтуер ООД разработва система, с която чрез специален контролер да се съчетаят софтуер и хардуер. Едното направление, в което се работи е отчитане и управление на условията в помещенията за добитъка в животновъдни ферми. Второто направление е автоматичното прехвърляне на задачи и отчети към повечето разпространени навигации, в реално време или в офлайн режим. Целта е, чрез този контролер да се постигне  висока степен на автоматизация и прецизност при работа.

попитай ни

 

Страница 1 от 2

Free Joomla! template by Age Themes