• ВИП решения за ВИП клиенти

    ВИП решения за ВИП клиенти

  • Цялостни системи за земеделие

    Цялостни системи за земеделие

  • Бъдете в крак с новите технологии

    Бъдете в крак с новите технологии

За отчитане на всички дейности, свързани с поддръжката и ремонта на машините ВИП Софтуер има разработена система Сервиз-Машинопарк . В нея се обработва информация за поддържани машини – вид, марка, модел/клас, собственици, моточасове, сервизни специалисти, операции, манипулации и проблеми. Изготвят се Работни карти за конкретна машина с възникнали проблеми, вложени части, извършени дейности и др. Автоматично се издават стокови разписки и протоколи, отпечатват се работни карти, пътни листи.

В тази система се поддържа Досие на машината, извършени ремонти, вложени части, планово обслужване. Създават се заявки към доставчик за резервни части и необходими материали за ремонта. Може да се изчисли заработката на сервизните специалисти и да се разпечатат необходимите документи. изготвят справки за проблемите на машините, извършените манипулации и вложените части, издадените работни карти и протоколи.

попитай ни

Със системата Сервиз - Машинопарк се изготвят и пътни листи при транспорт на техниката по предварително зададени маршрути.

Приложима е както за земеделски производители, така и във фирми, работещи с множество автомобили и самоходна техника. 

 

 

 

 

Системата Кантар също може да бъде част от Агросистеми® и има възможност за връзка с почти всички видове електронни кантари.

Чрез системата Кантар се автоматизират процесите по теглене на  стоки и материали. Помага при прибиране на продукция или продажба на стоки. Kоличествената стойност от кантара може автоматично да се прехвърля в Търговската Складова система (директно се завежда или отписва) и се генерира кантарна бележка за извършеното теглене с всички необходими данни.

Системата Кантар позволява пълна или частична автоматизация на извършваните тегления. Има възможност при теглене за прибиране на продукция операторът да отбележи допълнителни стойности за показателите на продукцията – влажност, глутен, примеси и др.

 

 Пълната автоматизация се извършва с помощта на RFID карти и четци (RFID карта на водач или на машина, RFID карта за поле или продукция, RFID карта за склада и др. възможни комбинации).

При извършване на тегленето се маркират съответните RFID карти, при което програмата автоматично изчислява необходимите данни за кантарната бележка, за  селско­стопанската машина, намираща се на кантара, ТАРА, БРУТО и НЕТО стойности, култура и продукция от съответния масив и завежда НЕТО количеството от съответното теглене в избрания склад.

Чрез системата Кантар може да се автоматизират и други процеси  като: Раздаване на рента в натура, покупка на артикули, продажба на стоки и материали, връзка с животновъдна ферма и др.;

 попитай ни

 

Тъй както няма бизнес без счетоводство, ВИП Софтуер предлага професионална Счетоводна система. Тя може да бъде свързана с основния продукт на фирмата – Агросистеми и да получава автоматично данни от всички модули на Агросистеми .

 Данните от фактури, вътрешни счетоводни документи лесно се отразяват в тази система. Създава се собствен сметкоплан, съобразен с фирмената счетоводна политика. Възможно е създаване на макети от експерт/главен счетоводител, които служат за автоматично осчетоводяване на операциите от оператор с по-ниска квалификация. 

Със Счетоводната система се осчетоводяват фактури, касови и банкови документи, ДДС, ДМА, вътрешни документи, документи от производство (технологични и ремонтни карти, пътни листи и др.), Контирането се осъществява ръчно, по макети, групово или автоматично.

 

 

 попитай ни

  Животновъдна ферма се предлага като част от цялостното решение за агробизнеса – Агросистеми®, но може да бъде ползвана и самостоятелно като отделен продукт. Тя представлява специализиран софтуер за документиране, планиране и отчитане на дейностите по отглеждане на животни. С него могат да се въведат и проследят данни от личния и ветеринарния картон на всяко животно. Улеснява се следенето на рутинните дейности и отчитането на получената продукция.

Разработени са варианти, отчитащи специфичните различия при отглеждането на различните животински видове. Съобразени са и различните методи на работа при ферми за производство на мляко и месо.

С Животновъдна ферма могат да се въведат и проследят данни за ушна марка, идентификационни номера, пол, порода, родословие, етап от жизнения цикъл и група на отглеждане за всяко животно.   Отчитат се и се следят прехвърлянията и премествания на животните от една група или обект в друга.

Проследява се информацията от ветеринарния картон на животните – проведени лечения, използвани медикаменти, извършени имуно­про­­филактики, заплождания, бременности, раждания и др.

ВИП Софтуер ООД разработва система, с която чрез специален контролер да се съчетаят софтуер и хардуер. Едното направление, в което се работи е отчитане и управление на условията в помещенията за добитъка в животновъдни ферми. Второто направление е автоматичното прехвърляне на задачи и отчети към повечето разпространени навигации, в реално време или в офлайн режим. Целта е, чрез този контролер да се постигне  висока степен на автоматизация и прецизност при работа.

попитай ни

 

RFID четецът на ушни марки предава данните онлайн към всякакъв вид мобилни устройства през Bluetooth или кабел. Чете без проблеми всички европейски ушни марки. Чрез използването на четец се предотвратяват грешки от преписване и прехвърляне на данни. Предлаганият четец има възможност да работи отделно от устройството за обработката на данните и за разлика от останалите четци, данните се предават и проверяват директно (онлайн).                        

попитай ни

 

 

Агросистеми® е специализирана система за контрол и управление на агробизнеса, съобразена със законодателството и условията в България. Изключително полезна е и на чужденци, с интереси в българското земеделие. Тя е предназначена за компании със сложна управленска структура, в които много служители работят с различните данни. Подходяща е и за холдинги и други обединения от фирми.

 Агросистеми® е не просто ERP, GIS, документална или CRM система. Тя улеснява следенето на различните страни на бизнеса и най-важното – дава възможност да се видят връзките между тях. Системата включва и мобилни приложения за навигационни системи. Помага при планирането на работата и улеснява предвиждането на необходимите дейности и ресурси. Съобразена е както с нуждите на българските земеделски производители, така и с тези на чуждестранните компании, които искат да улеснят управлението на своите имоти от разстояние. Системата е разработена така, че тя да се приспособи към начина на работа на клиента, а не той към нея.  

 Научи ощепопитай ни

Free Joomla! template by Age Themes